دخترم - غزل


دوشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۵

سیرک در تورنتو

فردا داریم غزل رو می بریم این سیرک.
گفتم که شما ها هم خبر داشته باشین و اگه دوست داشتین...
این سیرک در تورنتو فقط برای دو روز : سه شنبه و چهار شنبه برگزار میشه.
زت زیاد!