دخترم - غزل


دوشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۴

فارسی را پاس بداریم

می تلفنه = تلفن می کند
می چتم = چت می کنم
گوگلیدی = در گوگل جستجو کردی
می میلم = ایمیل میفرستم
می تاپم = تایپ می کنم
ایمیل را بچک = ایمیل را چک کن
می چکم = چک می کنم
و از این قبیل افعال وبلاگی.