دخترم - غزل


پنجشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۶

تورنتو - پاریس - تهران

سفر خیلی طولانی و خسته کننده ایی بود. هواپیما هم تاخیر داشت. یکی از چمدونام رو نشناختم و عین منگل ها یک ساعت وایستادم و چمدونه هی می چرخید برای خودش.