دخترم - غزل


جمعه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۶

آدمای موفق

شش مشخصه روحی که دکتر لیزا سیگل برای مردمان موفق لازم میداند به قرار زیر است:
1- خوشبینی به آینده، مردمان خوشبین شکستها را نابود کننده نمیدانند بلکه در مقابل آنقدر تلاش میکنند تا موفق شوند.
2- خلاقیت، مردمان موفق خلاقند و همواره به دنبال راه حلهای متفاوتند
3- میدان را خالی نکردن و بازگشتن به حالت عادی بعد از شکستها Resilience، مردمان موفق سریعتر درس میگیرند و از زمین برمیخیزند.
4- مدیریت بر خویشتن، مردمان موفق بر خود سخت میگیرند تا طعم شیرین موفقیت را بچشند.
5- مردمان موفق به احساسات دیگران احترام میگذارند.
6- اجتماعی و مردمدارند، مردمان موفق اجتماعی اند با مردم دوستند حتی با رقبایشان و همین آنها را برجسته میکند.
از اینجا.