دخترم - غزل


پنجشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۶

شمارش معکوس

روزشماری هام شروع شده. فقط بیست روز دیگه...