دخترم - غزل


دوشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۷

خل شدیم رفت!

دارم خل می شم.

کی میشه این همه استرس و فشارهای زندگی ام یکمی کمتر بشه؟!!